ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 14

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 014


 23 กันยายน 2564


    ในวันที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์ประกาศงดคลาสเพื่อให้นักศึกษาแต่กลุ่มของโครงงานทำรายงานในบทที่ 4 และบทที่ 5 พร้อมพัฒนาระบบ SMP ทางกลุ่มของเราก็ได้มีการประชุมและแบ่งหัวข้อหน้าที่กันทำ 

ซึ่งสรุปจากการประชุมของกลุ่มพวกเราในสัปดาห์นี้

    1.ในส่วนของเล่มรายงาน บทที่ 4 และ บทที่ 5 ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อว่าใครรับผิดชอบในหัวข้อไหน โดยมีหัวข้อดังนี้

        1.1 บทที่ 4 (นูรฮานูรีและสานีตารับผิดชอบในบทนี้)

        1.2 บทที่ 5 มีหัวข้อย่อย ดังนี้

            - เกริ่นนำ,ขั้นตอนการศึกษา (มูฮำหมัด)

            - ความสำคัญ,สรุปผลการศึกษา (ซัลวา)

            - แนวทาง,ข้อเสนอแนะ (สุไลมาน)

    2. ในส่วนระบบ SMP ช่วยกันหาและแลกเปลี่ยนความรู้ว่าในบทเรียนนั้นจะมีหัวข้ออะไรบ้าง และจัดเรียงออกแบบระบบอย่างไร 

    จึงสรุปได้ว่า ทางกลุ่มได้จัดทำบทเรียน SMP มีบทเรียนทั้งหมด 5 บท ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมี 5 คนโดยจะมีการแบ่งกันทำคนละละ 1 บท
 

ความคิดเห็น