ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 11

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 011


 2 กันยายน 2564

    วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งงานการทำงานของโครงงานและพัฒนาระบบ SMP ซึ่งทางกลุ่มเราได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  ปรึกษาหารือกันว่าใครหาข้อมูลในส่วนไหน 

1 เล่มรายงาน โดยจะมีการแบ่งงาน ดังนี้

บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อย่อยดังนี้

            ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ (ซัลวา)

            ระบบอีเลิร์นนิ่ง (สุไลมาน)

            ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (มูฮำหมัด)

            เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานีตา)

            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สานีตา)

บทที่วิธีดำเนินการศึกษา มีขั้นตอนการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี้

            การวิเคราะห์ (Analysis) 

            การออกแบบ (Design) 

            การพัฒนา (Development) 

            การนำไปใช้ (Implementation) 

            การประเมินผล (Evaluation)

ในส่วนของ บทที่ 4 (สุไลมานเป็นคนรับผิดชอบ
2 พัฒนาบทเรียน SMP https://smp.yru.ac.th/ ช่วยๆกันออกแบบต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบในครั้งนี้
 

ความคิดเห็น