“ ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 16 ”

  “ ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 16 ”

ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Management System)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

1. สมาชิกในกลุ่มได้มีการมอบหมายรวมกัน ทำงานออนไลน์ ผ่าน Google Meet  โดยในครั้งนี้พูดคุยในรูปแบบของเล่มรายงานทั้งหมด

    2. โดยในครั้งนี้มีการจัดทำรูปเล่มรายงาน ซึ่งในครั้งนี้จะเรียบเรียงให้ความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อเกิดการทำงานรวดเร็วและอย่างระเบียบเรียบร้อย อีกยังทั้งเกิดการทำงานกันเป็นทีม และสรุปประเด็นสำคัญลงในเว็บบล็อกขั้นตอนสุดท้าย ในการทำงานครั้งนี้

ความคิดเห็น