ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 13

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 013


 16 กันยายน 2564    ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนเวลา 9.30 โดยใช้โปรแกรม Google meet ในการเข้าเรียนในวันนี้ ซึ่งวันนี้อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้ทุกกลุ่มนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานและระบบ SMP


1 ความก้าวหน้าของโครงงาน การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ

บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อย่อยดังนี้

            ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์

            ระบบอีเลิร์นนิ่ง

            ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

            เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่วิธีดำเนินการศึกษา มีขั้นตอนการศึกษาและการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี้

            การวิเคราะห์ (Analysis) 

            การออกแบบ (Design) 

            การพัฒนา (Development) 

            การนำไปใช้ (Implementation) 

            การประเมินผล (Evaluation)


ซึ่งแต่ละกลุ่มมีหัวข้อโครงงาน ดังนี้

    กลุ่มที่ 1 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

    กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

    กลุ่มที่ 3 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

    กลุ่มที่ 4 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง องค์ประกอบหลักการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

    กลุ่มที่ 5 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

    กลุ่มที่เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความคิดเห็น