ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 12

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 012


 9 กันยายน 2564

    วันนี้อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ไม่มีการเรียนการสอน ให้แต่ละกลุ่มประชุมในการทำงานเพื่อนำเสนองานในสัปดาห์ถัดไปซึ่งทางกลุ่มเราได้มีการประชุมผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

  1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มรายงานและระบบ SMP 

  2 กลุ่มเราได้ร่วมกันทำสไลด์นำเสนองานของ บทที่ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา 

 

ความคิดเห็น