ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10

 ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 010


 26 สิงหาคม 2564

1.ให้เตรียมข้อสอบแบบตัวเลือก (....) คนละ 5 ข้อ แบบถูกผิดคนละ 5 ข้อ พรุ่งนี้ ยังไม่ต้องนำเสนอ ขอสอนปฏิบัติพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งก่อน เพราะอาทิตย์ถัดไป อาจารย์ติดภารกิจ จะได้มีทักษะไปปฏิบัตพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง


2.ให้นักศึกษาทุกเข้าเรียนด้วย Google meet เวลา 9.30 .

3. อาจารย์เริ่มสอนปฏิบัติการสาธิตผ่านเว็บไซต์ https://smp.yru.ac.th/my/ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน E- learning  และรู้จักเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น
    การเรียนการสอนในรูปแบบของสาธิต การสร้างแบบทดสอบในระบบ SMP ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการสร้างระบบของกลุ่มตัวเองได้อย่างง่ายขึ้น

ความคิดเห็น